KENNIS IN ICT IS ONS KAPITAAL


Locatie
Amsterdam

Dienstverband
Fulltime

Contact en informatie

Ingangsdatum
11 december 2019

Einddatum
31 december 2019

Tarief( per uur)
Marktconform

Deadline aanbieden
vrijdag 29 november

Contact en informatie
resources@braincap.nl

PROJECTLEIDER DATAMIGRATIE

Senior ICT Projectmanager

Opdracht
Het project Datamigratie is onderdeel van het programma Work IT.

Opdrachtformulering
Vanuit een projectmanagement én consultantsrol realiseren van een plan en inbreng op het uitvoeren ervan op de volgende onderwerpen. Het voorbereiden voor datamigratie van legacy applicaties naar het nieuwe applicatie landschap. Inventariseren van datagebruik, het opzetten van master- en metadata management en datakwaliteitsmeting methodiek. Het zorgdragen voor specificaties voor een data science platform in afstemming met stakeholders. Het zorgdragen voor het gebruik van de juiste tooling en waar nodig zorgdragen voor de aanschaf daarvan. Het vaststellen van standaarden in samenspraak met verschillende stakeholders binnen en buiten UWV o.a. op basis van events. Duur van programma WORK IT behelst meerdere jaren. Het vraagt ook specifieke kennis van datamanagement die wij in onze organisatie beperkt aanwezig hebben. Vandaar dat de inschatting is van de opdrachtgever dat we de projectmanager/consultant waarschijnlijk 2 jaar nodig hebben. Brede kennis op het gebied van data governance en data analyse is vereist.

Aanvullende eisen voor de opdracht en aanbieding
1. Minimaal 2 soortgelijke opdrachten met goed resultaat in een grote organisatie complexe organisatie met meer dan 5000 medewerkers.
2. Tenminste 6 jaar projectmanagementervaring in bestuurlijke omgevingen, waarvan minimaal 4 jaar ervaring in projectmanagement in de afgelopen 10 jaar.
3. Minimaal 5 jaar kennis en ervaring in het inventariseren van datagebruik, het opzetten van master en metadatamanagement en datakwaliteitsmeting methodiek in de afgelopen 8 jaar.
4. Minimaal 5 jaar kennis en ervaring van het precificeren van een data science platform, het gebruik van de juiste tooling daarvoor en ervaring met het eventueel via Europese Aanbesteding aanschaffen van deze tooling in de afgelopen 8 jaar. KO
5. Aantoonbare ervaring hebben in mondelinge en schriftelijke communicatie op zowel operationeel als op strategisch/tactisch niveau.
6. U dient een beknopte beschrijving naast uw CV aan te leveren van maximaal één A4 met betrekking tot de inhoud van de werkzaamheden, adviezen en resultaten zoals hierboven gevraagd, waarin in ieder geval volgend dient te worden opgenomen:
• Naam opdrachtgever;
• Periode opdracht;
• Omschrijving opdracht;
• Uw bijdrage aan de opdracht;
• Uw gebruik van communicatie- en adviesvaardigheden en het kunnen rapporteren op minimaal het niveau van hoger management;
• Uw vermogen om veranderingen te initiëren en te faciliteren;
• Welke problemen u bent tegengekomen en welke oplossingen u heeft aangedragen en in hoeverre deze oplossingen zijn overgenomen;
• Eindresultaat van de opdracht;
• Wat zou u eventueel achteraf, na afronding van de opdracht, anders gedaan hebben.

FUNCTIE
Doel van de functie
De projectmanager stuurt een groot, complex project of, via projectleiders meerdere projecten.

Bijdrage van de functie
De functie draagt direct bij aan de productie, waarbij het resultaat gerelateerd is aan ondersteuning van het lijnmanagement dan wel de functionele lijn.

Hoofdtaken
• Bepaalt samen met de opdrachtgever de projectdoelstellingen en – strategie.
• Formuleert projectplan, veelal bestaand uit meerdere deelprojecten, en managed project op resultaten
• Faciliteert – en stuurt circa 10 tot 20 projectmedewerkers aan en coördineert activiteiten.
• Is verantwoordelijk voor een complex project met groot projectbudget en gemiddeld risico.
• Betrekt bij het uitvoeren van het projectplan diverse materiedeskundigen.
• Bouwt en onderhoudt zelfstandig een vertrouwensbasis met de bij het project betrokken personen/ opdrachtgevers.
• Adviseert senior projectmanager en of programmamanager inzake het uitvoeren van complexe projecten en over de implementatie van diensten.
• Onderkent vraagstukken waarover beleidsbeslissingen genomen moeten worden, signaleert en bereidt deze vraagstukken voor, inclusief de organisatorische, personele, sociale en technische consequenties aan de opdrachtgever.
• Identificeert nieuwe business cases en adviseert klant en ICT management ten aanzien van mogelijkheden en beperkingen van ICT oplossingen.
• Ondersteunt de lijn bij implementatie van het project resultaat.
• Levert actief bijdragen aan de verdere professionalisering van projectmanagement binnen UWV naast lopende projectverantwoordelijkheden.
• Onderhoudt contacten met externe partijen waaronder andere bedrijfsonderdelen en ketenpartners.
• Creëert randvoorwaarden voor projectsucces door middel van: o Mitigeren risico’s. o Werken onder architectuur. o Draagt zorg voor juiste in beheer name. o Coached en begeleid, vanuit de eigen specifieke deskundigheid, collega projectleiders en – managers.


24/7 IT-monitoring

ICT-professionals

Cyber Security


BACK